Gyermekvédelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügytípus Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rövid leírás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, augusztus és november hónapban természetbeni támogatásnak (Erzsébet-utalvány formájában) ill. a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatás, kollégiumi díj, védett fogyasztói státusz stb.) az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a szülő, a törvényes képviselő, a nagykorú jogosult lakcíme szerinti illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjesztheti elő.
A kiskorú gyermek részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság akkor állapítható meg, ha a gondozó családban az egy főre havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%át (38.475.-Ft) ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, a nagykorú gyermek ha nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (41.325.-Ft) feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.
A kérelmet a nagykorú vált gyermek saját jogán nyújthatja be, a jogosultság megállapításánál – a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett - további feltétel, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult a 23. életévét még nem töltötte be és a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy a 25.életévét nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
A feltételek fennállása esetén a jogosultság a kérelem benyújtásának napjától kezdődően egy év időtartamra, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek 23. életévének, illetve a felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló gyermek 25. életévének betöltéséig állapítható meg.
A gyermek részére családba fogadó gyámként kirendelt, a külön törvény szerint a gyermek tartásra köteles hozzátartozó részére, feltéve hogy a amennyiben a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti ellátások valamelyikében részesül, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan pénzbeli ellátást is meg kell állapítani.
Az ügyet intéző iroda Hatósági Csoport
Címe 6087 Dunavecse, Fő út 43.
Ügyfélfogadási időpontok: hétfő: 8-12
kedd: 8-12; 13-17
szerda: 8-12; 13-16
csütörtök: 8-12
péntek: 8-12
Ügyintéző dr. Tarnai Kitti (tel: 78/437-116)
Igénylő Dunavecse területén lakcímmel rendelkező szülő, törvényes képviselő, nagykorú jogosult
Ügyintézés kezdeményezhető - személyesen, vagy meghatalmazottja útján az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben
- postai úton
Az ügyintézés díja Nincs
Szükséges iratok - a Gyer. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatvány és a jogszabályban előírt mellékletek
- jövedelemigazolások (a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről)
- iskolalátogatási igazolás ( tanköteles kor után )
- a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes elhelyezése tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági határozatot, a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorolni jogosult szülők esetén, ha a szülői felügyeleti jogot egyikőjük gyakorolja, gyámhivatali megállapodásuk
Kapcsolódó jogszabályok
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
Kapcsolódó dokumentumok lásd: Szükséges iratok


 

Kérelem letöltése
 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Ügytípus A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Rövid leírás

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet) legalább kettő fennáll.

Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén – megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntésben megállapítja a gyermek halmozott vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető, ebben az esetben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó kedvezményekről a döntéssel egyidejűleg kapnak tájékoztató levelet a jogosultak.

Az ügyet intéző iroda Hatósági Csoport
Címe 6087 Dunavecse, Fő út 43. fsz. 1. számú iroda
Ügyfélfogadási időpontok: hétfő: 8-12
kedd: 8-12; 13-17
szerda: 8-12; 13-16
csütörtök: 8-12
péntek: 8-12
Ügyintéző dr. Tarnai Kitti (tel: 78/437-116)
Igénylő Dunavecse területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és e címen életvitelszerűen lakó szülő, törvényes képviselő, nagykorú jogosult
Ügyintézés kezdeményezhető - személyesen, vagy meghatalmazottja útján az ügyintézőknél ügyfélfogadási időben
- postai úton
Az ügyintézés díja Nincs
Szükséges iratok
- a Gyer. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatvány és a jogszabályban előírt mellékletek
- alacsony iskolai végzettségről önkéntes nyilatkozat
- alacsony foglalkoztatottságról Munkaügyi Központ igazolása
- elégtelen lakáskörülményről készített jogszabályban meghatározott környezettanulmány
Kapcsolódó jogszabályok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
Kapcsolódó dokumentumok lásd: Szükséges iratok


Kérelem letöltése