Adatvédelmi tájékoztató

Dunavecse Város honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat szerkesztőségünk az 1992. évi LXIII (Avtv.) törvényben és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli.

Dunavecse Város honlapjának adatvédelmi és -kezelési elvei és gyakorlata

Dunavecse Város honlapjának szerkesztősége ezúton teszi közzé adatvédelmi és -kezelési irányelveit és politikáját – melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait – különösen a magánélethez való jogát – tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Fogalmak, meghatározások

Meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, amiből levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az személlyel helyreállítható.

Személyes adat:

A faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Különleges adat:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül: a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelés:

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozás:

Az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Adattovábbítás:

Az adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Nyilvánosságra hozatal:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozó:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy azok helyreállítása semmilyen körülmények között nem lehetséges többé.

Adattörlés:

Az adatoknak azon halmaza, amelyek automatikusan feldolgozásra és tárolásra kerülnek.

Automatizált adatállomány:

A következő, részben vagy egészben automatizált eszközökkel végrehajtott műveleteket tartalmazza: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Gépi feldolgozás:

Az adatok minősége

A gépi feldolgozás során a személyes adatokra, illetőleg azok feldolgozására a következő követelményeknek kell teljesülniük:

 • Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 • Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 • Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 • Az adatoknak pontosaknak és – ha szükséges – időszerűeknek kell lenniük.
 • Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.
 • Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…

 • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről.
 • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák.
 • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbb és leggyorsabban megvalósítható módon.
 • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha…

 • ahhoz az érintett hozzájárul.
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

 • Az adatok akkor továbbíthatók, a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, valamint ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

 • Az adatkezelő, illetőleg – tevékenységi körében – az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatokat – védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

Kedves Látogatónk!

Miközben Ön városunk honlapját látogatja, azt böngészi, funkcióit – reményeink szerint legnagyobb megelégedéssel – használja, bizonyos személyes adatait is rendelkezésünkre bocsátja. Ezek az adatok (azaz, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • Egyrészt, az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes (IP-) címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az adatfeldolgozó számítógépes rendszerünkben.
 • Másrészt, Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait a honlap bizonyos funkcióinak használata közben, illetőleg ha személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.

A közzétett adatok (a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala érdekében) megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges. A személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Honlapunk látogatása, használata során, az Ön adatainak felelős kezelője Dunavecse Város Polgármesteri Hivatala. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, mely a tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

A honlapunk látogatásával, használatával összefüggésben kezelt adataihoz, az adatfeldolgozó munkatársai feladatuk ellátásához, illetve az Ön esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához a Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.

Amennyiben Ön kérdést kíván feltenni vagy véleményét, észrevételeit szeretné megosztani velünk, azt Dunavecse Város Polgármesteri Hivatala hivatalos központi postafiók-címén – info@dunavecse.hu –, illetőleg honlapunk kapcsolati funkcióján keresztül teheti meg. Ebben az esetben meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (e-mail). A tájékoztatást, intézkedést igénylő esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes ügyintézőhöz, aki válaszával megkeresi Önt.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk (a korábban már említett módokon, illetőleg telefonon, postai úton, stb.).