Adatvédelmi tájékoztató

Dunavecse Város honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. A személyes, illetve közérdekű adatokat szerkesztőségünk a 2011. évi CXII. információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvénynek (Infotörvény), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Rendeletnek (GDPR), és az adatvédelmi hatóság által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli.

Dunavecse Város honlapjának adatvédelmi és -kezelési elvei és gyakorlata

Dunavecse Város honlapjának szerkesztősége ezúton teszi közzé adatvédelmi és -kezelési irányelveit és politikáját – melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Infotörvényt, a GDPR-t és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait – különösen a magánélethez való jogát – tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése és feldolgozása során (adatvédelem).

Fogalmak, meghatározások

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Személyes adat:

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Különleges adat:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelés:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozó:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattovábbítás:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatkezelő:

az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adattörlés:

Az adatkezelés elvei

A kezelés során a személyes adatokra, illetőleg azok feldolgozására a következő követelményeknek kell teljesülniük. A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy…

 • tájékoztatást kérjen és kapjon személyes adatai kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog)
 • hozzáférjen az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban kezel (hozzáféréshez való jog);
 • kérje a kezelt személyes adatai törlését. Az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet; Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (törléshez való jog)
 • kérje pontatlan, helytelen adatainak helyesbítését, vagy hiányos adatainak kiegészítését az adatkezelőtől (helyesbítéshez való jog);
 • általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik (adathordozhatósághoz való jog)
 • személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérje (tiltakozáshoz való jog);
 • jogorvoslattal éljen. Az érintett jogosult keresettel a bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulni. Jogosult továbbá továbbá felvilágosítást kérni az adatkezelőtől a honlapon megadott kapcsolattartási címek bármelyikén (jogorvoslathoz való jog).

Személyes adat akkor kezelhető, ha…

 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 • az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 • az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 • a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

 • Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és a személyes adatokat csak ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon szabad kezelni.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

 • Az adatok akkor továbbíthatók, a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, valamint ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

Kedves Látogatónk!

Miközben Ön városunk honlapját látogatja, azt böngészi, funkcióit – reményeink szerint legnagyobb megelégedéssel – használja, bizonyos személyes adatait is rendelkezésünkre bocsátja. Ezek az adatok (azaz, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • Egyrészt, az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes (IP-) címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az adatfeldolgozó számítógépes rendszerünkben.
 • Másrészt, Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait a honlap bizonyos funkcióinak használata közben, illetőleg ha személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik.

A közzétett adatok (a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala érdekében) megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges. A személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Honlapunk látogatása, használata során, az Ön adatainak felelős kezelője Dunavecse Város Polgármesteri Hivatala. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, mely a tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

A honlapunk látogatásával, használatával összefüggésben kezelt adataihoz, az adatfeldolgozó munkatársai feladatuk ellátásához, illetve az Ön esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához a Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.

Amennyiben véleményét, észrevételeit szeretné megosztani velünk, azt Dunavecse Város Polgármesteri Hivatala hivatalos központi postafiók-címén – info@dunavecse.hu –, illetőleg honlapunk kapcsolati funkcióján keresztül teheti meg. Ebben az esetben meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (e-mail). A tájékoztatást, intézkedést igénylő esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes ügyintézőhöz, aki válaszával megkeresi Önt.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk (a korábban már említett módokon, illetőleg telefonon, postai úton, stb.).