Anyakönyvi ügyintézés

Anyakönyvi kivonat,
Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvvezetése,

Névváltozás,
Honosítás, Visszahonosítás
Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem

Apai elismerő nyilatkozat,
Egyéb ügyek


A hatáskör gyakorlója:

• Dunavecse Város Önkormányzat jegyzője
• A polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője

Illetékesség:

• ügyfél lakóhelye,
• házasságkötés helye,
• haláleset helye szerint

Az eljárás megindítása érintett ügyfél

 • anyakönyvvezető

Az eljárás jogi alapja:

 • A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 3. §-a
 • A Magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. 13. § (1) bek.
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 2. §.
 • A Magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm. r. 5. §.
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM. r. 3. §.
Ügyintézők:

Gyarmati Andrea

Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Dunavecse, Fő út 43.  2. szoba
Tel: (06 78)437-116, (06 78)437-117 vagy 06-70/315-4085

 

Anyakönyvi kivonat kérelem

A születési anyakönyvi kivonatot az az anyakönyvvezető adhatja ki, ahol az érintett született. Házasságit, ahol a házasságot kötötték és halottit, ahol a halálesetet történt. Ha szóbeli kérelem formájában kérik, akkor a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges:

 • az iratot kikérő személyazonosító igazolványa felmutatásra,
 • illetve bemondásra az anyakönyvi kivonatban szereplő személyi adatai:
  • születési anyakönyvi kivonat esetén: a született születési ideje, neve,
  • házassági anyakönyvi kivonat esetén: házasságkötés időpontja, házastársak neve,
  • halotti anyakönyvi kivonat esetén: halálesete ideje, elhalt neve

Ha a kérelmező nem tud személyesen eljönni Hivatalunkba a kért anyakönyvi kivonatért, akkor az anyakönyvi kivonat levélben, postai úton is kérhető, mi válaszul megküldjük a kért okiratot. Ebben az esetben az írásos kérelemben le kell írni, hogy:

 • milyen anyakönyvi kivonatot kér,
 • az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy(ek) személyi adatait,
 • milyen célra szeretné felhasználni az anyakönyvi kivonatot
 • azt a címet, ahová küldhetjük a kért okiratot.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat beszerzése külföldről

Halotti bizonyítvány beszerzése

 

Születés anyakönyvvezetése

Dunavecse város közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a születésnél közreműködő orvos, amelyet a születést követő napon el kell juttatni az anyakönyvvezetőhöz, anyakönyvezés céljából. Az anyakönyvvezető az élveszületett gyermekről születési anyakönyvi kivonatot állít ki. A kivonatot és a személyi azonosítót tartalmazó lakcímigazolványt a szülők, vagy meghatalmazással hozzátartozók is átvehetik a személyazonosságukat igazoló okiratuk bemutatásával.

Az ügyintézéshez az ügyfél részéről szükséges dokumentumok:

 • házasságban született gyermek esetében: érvényes házassági anyakönyvi kivonat,
 • házasságon kívül született gyermek esetén: teljes hatályú apai elismerésről tett nyilatkozat.

Az újszülöttről kiállított anyakönyvi kivonat és a személyazonosítót tartalmazó lakcímigazolvány első esetben illetékmentes.

A honosított, visszahonosított személyek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez

Születési bizonyítvány beszerzése külföldről

 

Haláleset anyakönyvvezetése

Csak azokat a haláleseteket anyakönyvezzük Dunavecsén, amelyek itt történtek. Az anyakönyvezéshez kell a halottvizsgálati bizonyítvány, a haláleset anyakönyvezéséhez szükséges még az elhalt személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa, és ha van neki, akkor kell az érvényes útlevele, illetve az új típusú vezetői engedélye is. Ha rendelkezésre áll, kérjük a születési, illetve - házasok esetében - a házassági anyakönyvi kivonatot is. Ha nyugdíjas volt az elhalt, kérjük a nyugdíjas törzsszámát is, amely a nyugdíjas igazolványon, vagy a nyugdíjas kifizetési szelvényen van. Kell még a hozzátartozó személyazonosító igazolványa is.

Ha az elhalt külföldi állampolgár, külön tájékoztatást az Anyakönyvi Hivatalban kell kérni!

A hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

Az eljárás illetékmentes.

Haláleset bejelentésekor készült jegyzőkönyv és az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján a halálesetet az anyakönyvvezető a halotti anyakönyvbe bejegyzi. Erről halotti anyakönyvi kivonatot állít ki és azt a hozzátartozó részére átadta, igazolást ad ki temetkezés céljára, teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat. Érvényteleníti az elhalt átadott személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt, majd a személyazonosításra alkalmas okmányokkal együtt átadja az okmányirodának.

 

Házasságkötés anyakönyvvezetése

A házasságkötési szándékot minden esetben személyesen kell bejelenteni az Anyakönyvi Hivatalban ügyfélfogadási időben. Törvényi szabályozás alapján a házasságkötést a bejelentéstől számított 30 napos várakozási idő után lehet megkötni, mely alól kivételesen indokolt esetben az ügyfél kérelmére felmentés adható, a kérelmet az Anyakönyvi Hivatalban kell benyújtani.

A kérelem mellé csatolni szükséges a felmentés indokoltságát igazoló iratot. (szakorvosi igazolás terhességről, lakásvásárlás, nászutas beutaló stb.)

 • Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok magyar állampolgárok esetében:
  • a házasulók érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január után kiállított vezetői engedély) + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • családi állapotot igazoló irat mindkét házasulandóról
   • hajadon és nőtlen családi állapot esetén: a bejelentett lakóhely szerint illetékes népesség-nyilvántartó által hivatalból egyeztetjük
   • elvált családi állapot esetén: jogerős bírósági ítélet,
   • özvegy családi állapot esetén halotti anyakönyvi kivonat
  • fiatalkorú házasulandó esetében Gyámhivatal által kiállított jogerős határozata házasságkötés engedélyezéséről
 • Házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges iratok külföldi állampolgár esetén:
  • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány arról, hogy a külföldi házasulandó házasságkötésének a külföldi jog szerint nincs törvényes akadálya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • családi állapotot igazoló okirat
   • nőtlen, hajadon esetében külföldi hatóság előtt tett személyes nyilatkozat,
   • jogerős bírósági ítélet,
   • elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • érvényes útlevél

Amennyiben a külföldi házasulandó a házasságkötés bejelentésekor az Anyakönyvi Hivatalban személyesen megjelenni nem tud, ezt pótolhatja a külföldi hatóság előtt tett szándéknyilatkozattal. A fenti iratok csak hiteles magyar fordításban fogadhatók el. Hiteles fordítást végez az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Budapest 1062, VI. ker. Bajza u. 52. sz. alatti iroda.

Ha a magyar jog szerint törvényes akadálya van a házasságkötésnek, az Anyakönyvi Hivatal a házasságkötés iránti kérelmet elutasítja.

Nem magyar állampolgár házasságkötési szándékának bejelentése után az ehhez szükséges iratokat az illetékes közigazgatási hivatalnak elbírálás céljából megküldi. Ez esetben az elbírálás után tűzi ki a házasságkötés időpontját.

Adatfelvételi ív házassági tanúsítvány kiállításához

Házassági bizonyítvány beszerzése külföldről

Honosított, visszahonosított személyek külföldön történt házasságának hazai anyakönyvezéséhez

 

Névváltozás

A születési név megváltoztatását a Belügyminiszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani. Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője (édesapja és édesanyja együtt), cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélettel tudják bizonyítani.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ennek ellenkezőjét a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetéke 10.000 Ft.

A névváltoztatási kérelmet az anyakönyvvezető tölti ki, melyben meg kell indokolnia a kérelmezőnek a névváltoztatást. A kérelem benyújtásához szükséges a kérelmező személyazonosító igazolványa. A kérelemhez csatolni kell annak a születési anyakönyvi kivonatát, akinek a nevét meg akarják változtatni, illetve azt a házassági anyakönyvi kivonatot, amelyet a névváltoztatás érint, továbbá az(oka)t a születési anyakönyvi kivonato(ka)t, amely(ek)et a névváltoztatás szintén érinthet (például a szülő gyermekének születési anyakönyvi kivonata). Abban az esetben, ha egy konkrét személy családi nevét szeretnénk felvenni névváltoztatással, szükséges a konkrét személy hozzájáruló nyilatkozata is. Családi névként nem lehet kérni híres emberek családi nevét, vagy régies írásmódú családi nevet, kivéve, ha a családban a felmenők közt valaki ezt viselte.

A házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve megszűnése után az érintett kérelmére módosítható. A névmódosításhoz szükséges:

 • kérelmező személyazonosságát igazoló okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • 5.000 Ft értékű illetékbélyeg
 • házasság megszűnését igazoló jogerős bírósági ítélet, illetve halotti anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasság megszűnt)
 • házassági anyakönyvi kivonat (a házasság fennállása esetén)

Amennyiben a házasságkötés Dunavecsén történt, a bejegyzés és a házassági anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal megtörténik.

Házassági névviselési forma módosítására

 

Honosítási, visszahonosítási kérelem

A honosítási kérelmet nem magyar állampolgár kérhet, visszahonosítási kérelmet pedig az, aki már valamikor volt magyar állampolgár, de az valamilyen okból megszűnt. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti anyakönyvvezetőnél. Az ügyintézéshez szükséges az igénylő személyes jelenléte.

A kérelem adatait bizonyítani kell.

 • Kedvezményes honosítás esetén:
  • felmenő magyar állampolgárságát igazoló okirattal,
  • 1 év magyarországi letelepedést (a letelepedés engedélyezett időpontjától számítva),
  • hogy a házastárs magyar állampolgár, és a házasság 3 éve fenn áll,
  • hogy kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
  • magyar állampolgárnak külföldi gyermek örökbefogadása esetén: az örökbefogadásról szóló jogerős gyámhatósági határozattal,
  • menekült esetén: 3 évi magyarországi letelepedést a menekültügyi hatóság határozatával.
 • Nem kedvezményes honosítás esetén:
  • 8 év Magyarországon lakást az engedélyezett letelepedéstől számítva.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézéshez az ügyfél részéről szükséges dokumentumok:

 • születési, házassági anyakönyvi kivonat, gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata,
 • ha az igénylő özvegy: az özvegy családi állapotot igazoló halotti anyakönyvi kivonat,
 • ha az igénylő elvált: az elvált családi állapotot igazoló jogerős bírósági ítélet.
 • A külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolni.(OFFI - Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, Szeged, József A. sgt. 67/A., vagy Budapest, Bajza u. 52.)
 • bevándorlást, letelepedést engedélyező határozat fénymásolatban,
 • megélhetés igazolása (munkahely, eltartó, nyugdíj megállapításáról szóló határozat, vállalkozói igazolvány, APEH igazolás stb.),
 • diákok esetében iskolalátogatási igazolás,
 • lakást biztosító személytől: nyilatkozat a befogadásról vagy saját tulajdonnál: bérleti szerződés,
 • tulajdoni lap másolat,
 • alkotmányos alapismeretekből vizsgát igazoló okirat, kivéve a visszahonosítást kérők - Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét
 • 65 évet betöltöttek,

Vizsgára jelentkezés: Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. A vizsga időpontjáról a Közigazgatási Hivatal értesít. Ehhez szükséges:

 • kézzel írott önéletrajz,
 • 1 db igazolványkép,
 • érvényes személyi igazolvány.

Honosítási - visszahonosítási kérelem

Névmódosítás iránti kérelem

 

Állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem

Az a magánszemély, akinek külföldön szükséges a magyar állampolgárságát igazolnia, vagy a külföldön élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyar érvényes személyazonosító igazolvánnyal, sem érvényes magyar útlevéllel, állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet nyújthat be személyesen, a lakóhely szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalnál. A kérelemhez formanyomtatvány az anyakönyvvezetőnél szerezhető be, illetve megtekinthető itt, a weblapon.

A kérelemhez csatolni szükséges:

 • születési anyakönyvi kivonatot
 • családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet)
 • szülök születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatát
 • lejárt magyar útlevelet, illetve személyazonosító igazolványt

A kérelmet a csatolt iratokkal együtt az anyakönyvvezető továbbítja az illetékes minisztérium felé. Az állampolgársági bizonyítványt a kérelmező részére az általa megjelölt lakcímre közvetlenül küldi meg a minisztérium. A kérelem illetéke 1.500 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Apai elismerő nyilatkozat

Az apai elismerő nyilatkozatot abban az esetben lehet megtenni, ha az édesanya hajadon, vagy ha házassága nem állt fenn a gyermek fogamzásának időpontjában. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő mindkét határnap beleszámításával. (ha fennállt ekkor a házasság, akkor a volt férjet kell apának tekinteni). Az apai elismerő nyilatkozatot akkor lehet itt megtenni, ha az egyik szülőnek Dunavecse-i az állandó vagy ideiglenes lakcíme. A nyilatkozat megtételéhez szükséges mindkét szülő személyazonosító igazolványa, és ha az anya nem hajadon családi állapotú, akkor családi állapotát igazoló okirat is (elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy jogerős bontóítélet), továbbá a terhességet igazoló orvosi igazolás (kismamakönyv vagy külön orvosi igazolás erről a tényről). Ha külföldi állampolgár valamelyik szülő, akkor külön tájékoztatás az Anyakönyvi Hivatalban kérhető!

Az eljárás illetékmentes.

Teljes hatályú apai elismerésről megszületett gyermekre

Teljes hatályú apai elismerésről születendő gyermekre

 

Egyéb ügyek

Adatfelvételi ív bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításához

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Kapcsolódó nyomtatványok