Talajterhelési díj

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal 6087 Dunavecse, Fő út 43. földszint 3. szoba
                                (Tel.: 78/437-116)


Ügyintéző:               Krepsz Józsefné adóügyi ügyintéző

Telefon:                   (06 78) 437-116, (06 70) 315-4085
 

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 – 12.00
                             kedd 7.30 – 17.00
                             szerda 7.30 – 16.00
                             csütörtök 7.30 – 12.00
                             péntek 7.30 – 12.00


A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Adó alanya:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Adó mértéke:
A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a szennyvíztározóból elszállított (szippantott) hulladék mennyiségével, feltéve ha erről a tényről számlát tud benyújtani. Ehhez természetesen gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási számláit.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:
A díj számítás alapja * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege vagyis
x m3 * 1.200 Ft/ m3 * 1,5= fizetendő díj


Bevallási és megfizetési kötelezettség:
A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallást tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egyidőben a kiszámított talajterhelési díjat is meg kell fizetni.

Számlaszám: 11732105-15337197-03920000 Talajterhelési díj elszámolási számla

Kedvezmény, mentesség:
50 % kedvezmény illeti meg kérelme alapján azt a kibocsátót,
a.) akinek háztartásában a kedvezmény iránti kérelme benyújtását megelőző 12 hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
b.) gyermekét egyedül nevelő esetében a 150 %-át,
c.) egyedül élő esetében a 200 %-át.
d.) aki az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete alapján a kérelem benyújtását megelőző hónapban aktív korúak ellátásában részesült, vagy a vele közös lakcímen tartózkodó házastársa, vagy élettársa a benyújtást megelőző hónapban aktív korúak ellátásában részesült.
 

- Rászorultsági alapon mentesül a Kvt. 12.§.-ában meghatározott talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól a tárgyévben az a lakossági kibocsátó, aki az önkormányzat szociális ellátásokat szabályozó rendelete alapján a tárgyévet megelőző évben / legalább egy alkalommal/ lakásfenntartási támogatásban részesült.
- Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a kibocsátó akkor, ha létezik ugyan műszaki megoldás a közcsatornára való rákötésre, de a terepviszonyok, vagy a közcsatorna tervezési, kivitelezési hibája miatt a rákötés a településen szokásos költségek többszöröse lenn, feltéve, hogy a hatóságilag engedélyezett zárt rendszerű szennyvíztárolója van.
A településen szokásos költség: 105.000 Ft.

- Kérelmére mentesíthető tárgyévben a talajterhelési díj fizetése alól az a 70 év feletti egyedül élő kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
 

Kapcsolódó nyomtatványok