Kereskedelmi tevékenység

Ügyintéző: Gyarmati Andrea hatósági ügyintéző te.: 78/437-116

A kereskedés formáját a kereskedő választja meg, amely lehet üzlet, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi értékesítés, mozgóbolti árusítás, automatából történő árusítás, bevásárlóközpontokban, valamint vásárokon és piacokon történő árusítás.

Alapelvként mondja ki a jogszabály, hogy a kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál, s a bejelentést követően tevékenységét megkezdheti.

Az irányelvvel összhangban előírja jogszabály azt is, hogy közérdekű ok fennállása esetén bizonyos termékek forgalmazását működési engedélyköteles üzlethez kötheti, illetve külön törvény, vagy kormányrendelet egyes termékek forgalmazását hatósági engedélyhez kötheti.

A bejelentésekről, illetve a működési engedélyekről a kereskedelmi hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet közzé kell tenni elektronikusan is, hogy ahhoz a hatóságok és a fogyasztók hozzáférjenek.

A jogszabály kereskedelmi hatóságként a mozgóboltok, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetén a kereskedő székhelye szerinti település (a fővárosban a kerületi) jegyzőjét jelöli ki.

Minden más kereskedelmi forma esetében a tevékenység helye szerinti település jegyzője a kijelölt kereskedelmi hatóság, akár a működési engedély, akár a bejelentés esetében.

A rendelet csak nagyon szűk körben határozza meg azt a termékkört, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. E termékek a dohányáruk, a veszélyes anyagok és készítmények, egyes festékek és lakkok, az állatgyógyászati készítmények, a fegyver, lőszer, robbanóanyag, növényvédőszerek, a nem veszélyes hulladékok, valamint az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti üzemanyagok kivételével. E termékek forgalmazásához gyakorlatilag a jelenleg is hatályos rendben működési engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerinti jegyzőtől, aki az egyablakos eljárási rend szerint – ahol szükséges – bevonja a szakhatóságokat, illetve a vállalkozás kérelmére helyszíni szemlét tart. (1 sz. melléklet)

Minden más termék forgalmazása esetén csak be kell jelenteni a folytatni kívánt tevékenységet a rendeletben meghatározott adatokkal, amely bejelentést a jegyző a termék forgalmazásában érintett szakhatóságokhoz továbbítja, akik a bejelentéstől számított 22 munkanapon belül ellenőrzést folytatnak le. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják a jegyzőt, aki a kereskedőt az adott tevékenységgel az adott kereskedelmi formában nyilvántartásba veszi.

(1. sz. melléklet)

Amennyiben a kereskedő üzletköteles termék mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.


A kereskedő a működési engedély megadását követően az  adatokban bekövetkezett változást (1. számú melléklet) haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása  (3. számú melléklet)esetén az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző,  a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti  annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult köteles bejelenteni.

Az üzlet megszűnését a működési engedély leadásával egy időben, a megszűnést követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
(2. számú melléklet)

 


A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele

Vonatkozó jogszabályok:

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Hatáskörrel rendelkezik: a jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető.

Amennyiben a bejelentés adattartalma teljes, Igazolás megküldésével értesítjük a Kereskedőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldjük a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
A hiányos bejelentésről értesítjük a Kereskedőt, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Ha ellenőrzésünk során megállapításra kerül, hogy a Kereskedő a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szabunk ki.

Ügyintézéshez szükséges:
A bejelentés megtételére a Kereskedő jogosult. A postai úton, személyesen vagy elektronikus úton benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerinti adatokat, valamint ahhoz az ott megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

 

Az üzletköteles kereskedelmi tevékenység engedélyezési eljárása

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
A kérelmet kizárólag a Kr. 3. mellékletében meghatározott üzletköteles termékek forgalmazása esetén szükséges benyújtani.
Üzletköteles termékek kizárólag jogerős működési engedély birtokában forgalmazhatók!

Az eljárás kérelemre indul. Ennek során a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokkal vizsgáljuk meg a kérelemben foglaltakat. Amennyiben a kérelem teljesíthető, úgy működési engedély kerül kiadásra, ezzel egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba vesszük.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, az üzletet bezáratjuk.

Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton, személyesen vagy elektronikus úton benyújtott kérelemnek a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia.

Eljárási illeték: nincs