Működési engedély ill. bejelentési kötelezettség

BÁRMELY ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN, AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL NEM SZEMÉLYESEN JÁR EL, AZ ELJÁRÁSSAL MEGBÍZOTT SZEMÉLY KÖTELES AZ ELJÁRÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT - ÜGYFÉL ÁLTAL ALÁÍRT, LEBÉLYEGZETT - MEGHATALMAZÁS BECSATOLÁSÁVAL IGAZOLNI!

210/2009. (IX.29.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály

 

A 2009. október 1-jétől életbe lépő kereskedelmi jogszabály-változások a kereskedelmi vállalkozások létesítésének, működésének könnyítését jelenti. A korábbi hosszadalmas engedélyezési eljárásokat felváltja a bejelentési, nyilvántartásba vételi kötelezettség.

 

Megszűnt az a fő elv, hogy kereskedelmi tevékenység csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytatható.

 

A jövőben a kereskedés formáját a kereskedő választja meg, amely lehet üzlet, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi értékesítés, mozgóbolti árusítás, automatából történő árusítás, bevásárlóközpontokban, valamint vásárokon és piacokon történő árusítás.

 

Alapelvként mondja ki a jogszabály, hogy a kereskedelmi tevékenységre irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál, s a bejelentést követően tevékenységét megkezdheti.

 

Az irányelvvel összhangban előírja jogszabály azt is, hogy közérdekű ok fennállása esetén bizonyos termékek forgalmazását működési engedélyköteles üzlethez kötheti, illetve külön törvény, vagy kormányrendelet egyes termékek forgalmazását hatósági engedélyhez kötheti.

 

A bejelentésekről, illetve a működési engedélyekről a kereskedelmi hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie, amelyet közzé kell tenni elektronikusan is, hogy ahhoz a hatóságok és a fogyasztók hozzáférjenek.

 

A jogszabály kereskedelmi hatóságként a mozgóboltok, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli (házaló) kereskedelem esetén a kereskedő székhelye szerinti település (a fővárosban a kerületi) jegyzőjét jelöli ki.

 

Minden más kereskedelmi forma esetében a tevékenység helye szerinti település jegyzője a kijelölt kereskedelmi hatóság, akár a működési engedély, akár a bejelentés esetében.

 

A rendelet csak nagyon szűk körben határozza meg azt a termékkört, amelyek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók. E termékek a dohányáruk, a veszélyes anyagok és készítmények, egyes festékek és lakkok, az állatgyógyászati készítmények, a fegyver, lőszer, robbanóanyag, növényvédőszerek, a nem veszélyes hulladékok, valamint az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti üzemanyagok kivételével. E termékek forgalmazásához gyakorlatilag a jelenleg is hatályos rendben működési engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerinti jegyzőtől, aki az egyablakos eljárási rend szerint – ahol szükséges – bevonja a szakhatóságokat, illetve a vállalkozás kérelmére helyszíni szemlét tart. (1 sz. melléklet)

 

Minden más termék forgalmazása esetén csak be kell jelenteni a folytatni kívánt tevékenységet a rendeletben meghatározott adatokkal, amely bejelentést a jegyző a termék forgalmazásában érintett szakhatóságokhoz továbbítja, akik a bejelentéstől számított 22 munkanapon belül ellenőrzést folytatnak le. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatják a jegyzőt, aki a kereskedőt az adott tevékenységgel az adott kereskedelmi formában nyilvántartásba veszi.

(1. sz. melléklet)

 

Amennyiben a kereskedő üzletköteles termék mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

 

A jogszabály a kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján egyes kereskedelmi formákban korlátozásokat is bevezet. Így például meghatározza azt, hogy közterületi értékesítés keretében csak mely termékeket lehet forgalmazni. .( napilap és hetilap, folyóirat, könyv; levelezőlap;  virág;léggömb; zöldség, gyümölcs; pattogatott kukorica;főtt kukorica;sült gesztenye; pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; vattacukor, cukorka; fagylalt, jégkrém;ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej; büfétermék a szeszesital kivételével; sütőipari termékek; előrecsomagolt sütemények, édességek.)

A listában nem szereplő termékek közterületi értékesítés keretében nem forgalmazhatóak. Korlátozza bizonyos termékek automatából, mozgóbolt útján, valamint üzleten kívüli (házaló) kereskedés útján történő árusítását is.

 

Lényeges rendelkezés, hogy a rendelet a már működő, működési engedéllyel rendelkező vállalkozásokat nem érinti, a hatálybalépést követően a már működő és engedéllyel rendelkező üzletek esetében csak az első módosítási kérelemre kell a rendelet szerinti új működési engedélyről szóló igazolást kiadni.

 

A kereskedő a működési engedély megadását követően az  adatokban bekövetkezett változást (1. számú melléklet) haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása  (3. számú melléklet)esetén az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző,  a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti  annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult köteles bejelenteni.

 

Az üzlet megszűnését a működési engedély leadásával egy időben, a megszűnést követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni a jegyzőnek.
(2. számú melléklet)

 

Illeték

 

Működési engedély kiadására irányuló kérelem illetéke 10.000 Ft.

Működési engedély adatiban történt változás illetéke: 3.000 Ft

A bejelentés-köteles tevékenységekre, így a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 102. § (1) bekezdés w) pontja értelmében a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, azaz 2200.-forintot.