Hatósági Csoport

A hatósági csoport feladatai:
A hatósági csoport első fokon intézi az igazgatási feladatokat, így a hagyatéki, üzletek működésével kapcsolatos, mezőgazdasági, szociális-, egészségügyi, népesség nyilvántartási, anyakönyvi, valamint a jegyzői határkörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátását.


Első fokon intézi a jegyzői hatáskörbe tartozó közlekedési, környezetvédelmi, tűzvédelmi, vízügyi és műszaki feladatokat. Az önkormányzat polgármesterének hatáskörébe tartozó katonai, polgárvédelmi feladatok kezelését, döntésre történő előkészítését is végzi. Gondoskodik a közterületek rendjének és tisztaságának ellenőrzéséről, védelméről, annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzéséről, szankcionálásról.
A hatáskör gyakorlója:

                 Dunavecse Város Önkormányzat Jegyzője.

Ügyintézők:
                - dr. Tarnai Kitti, hatósági csoportvezető
                - Gelencsér Renáta, előadó
                - Gugyella Zsófia, előadó

Ügyfélfogadás helye:

                Polgármesteri Hivatal
                Dunavecse, Fő út 43. 1-4 szoba

Tel: (06 78) 437-116, (06 78) 437-117 vagy 06-70/315-4085

Feladatai:
- képviselő-testületi és bizottsági ülések előterjesztéseinek elkészítése
- szociális és egészségügyi feladatok
- gyermekvédelmi, gyámügyi feladatok
- birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok
- közterület-használattal kapcsolatos feladatok
- lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok
- állat- és növényvédelemmel, környezetvédelemmel, vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos feladatok
- anyakönyvvezetéssel, népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok
- üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok
- telepengedélyezési feladatok
- hagyatéki ügyintézés
- mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok
- méhészettel kapcsolatos feladatok
- talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok
- hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok
- katonai, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok
- területfejlesztési, területrendezési feladatok
- jegyzői igazolással, hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatok

Az osztály feladatai érintő fontosabb jogszabályok felsorolása:
- 2016. évi CL. tv. "az általános közigazgatási rendtartásról"
- 1997. évi XXXI. tv. „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”
- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet „a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról”
- 1993. évi III. tv. „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”
- 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól”
- 3/2015. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet „a helyi szociális ellátásokról”
- 1993. évi LXXVIII. törvény „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról”
- 7/2016. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”
- 23/2011. (XII. 01.) sz. önkormányzati rendelet „a helyi közterületek használatáról, és a közterület használati díjról”
- 2013. évi V. törvény „a Polgári Törvénykönyvről”
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet „a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról”
- 1990. évi XCIII. törvény „az illetékekről”
- 1998. évi XXVIII. törvény „az állatok védelméről és kíméletéről”
- 2008. évi XLVI. törvény „az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről”
- 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet „a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állani, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
- 1998. évi XXVIII. törvény „az állatok védelméről és kíméletéről”
- 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról”
- 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet „a lakáscélú állami támogatásokról”
- 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet „a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól”
- 1999. évi LXXXIV. törvény „a közúti közlekedési nyilvántartásról”
- 41/2017. (XII. 29.) KHVM rendelet „a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről”
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról”
- 2010. évi I. tv. "az anyakönyvi eljárásról"
- 1993. évi LV. törvény „a magyar állampolgárságról”
- 125/1993. évi LV. törvény „a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról
- 2010. évi XXXVIII. törvény „a hagyatéki eljárásról”
- 29/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet „a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről”
- 1992. évi LXVI. törvény „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról”
- 2005. évi CLXIV. törvény „a kereskedelemről”
- 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”
- 2009. évi LXXVI. törvény „a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól”
- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet „a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról”
- 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet „az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről”
- 1997. évi CLIX. törvény „a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról”
- 19/2001. (IX. 28.) Korm. rendelet „a mezei őrszolgálat létesítéséről, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról”
- 1999. évi XLIII. törvény „a temetőkről és a temetkezésről”
- 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet „a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról”
- 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet „a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről”

Az egyes ügyekkel kapcsolatban bővebb információk itt találhatók: