Gépjárműadó

Az ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal
                               6087 Dunavecse, Fő út 43.
                               földszint, 8. számú szoba
 
Ügyintéző:                Krepsz Józsefné
 
Telefon:                   (06 78) 437-117, (06 70) 315-4085

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 7.30 – 12.00-ig
kedd 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30-ig
szerda 7.30 – 12.00, 13.00 – 16.00-ig
csütörtök 7.30 – 12.00-ig
péntek 7.30 – 12.00-ig

Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett:
Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladónak 5 munkanapon, a vevőnek 15 napon belül kell bejelentenie az okmányirodában az adás-vételi szerződés bemutatásával.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése:
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a "V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.
Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjárművet a kivonást követő hónapban a kivonást kérelmező újra forgalomba helyezteti, akkor az adókötelezettség - az előbbiekben foglaltaktól eltérően - nem szűnik meg a forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.

Az adó alapja:
Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke:
Az adó mértéke a személyszállító gépjármű teljesítménye szerinti adóalap után a gépjármű
   • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
   • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
   • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
   • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
   • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó mértéke a súly alapján számított adóalap szerint adózó gépjármű esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
   • a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1.200 Ft,
   • az előbbi pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik estén 1.380 Ft.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek tulajdonosainak/üzembentartóinak a kedvezmény igénybevételéhez bejelentést kell tenniük a légrugós tehergépjárművekről, amennyiben az okmányirodai adatközlés ilyen adatokat nem tartalmaz. A bejelentéshez csatolni kell az „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedélyt, ennek hiányában a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt, vagy az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményét.
Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

Adómentesség:
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsi után, legfeljebb 13.000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
A gépjárműadó alóli mozgáskorlátozottsági mentesség igénybevételéhez a következő okiratok egyikét kell csatolnia a nyomtatványhoz:
   o súlyosan fogyatékos személy (mozgásszervi fogyatékos):
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy.
Az ezt igazoló és benyújtandó okirat: A Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata (a Magyar Államkincstár által kibocsátott jogerős határozat).
   o 18 év alatti mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy:
A 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy.
Az ezt igazoló és benyújtandó okirat: Az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata.
   o legalább 40%-ban egészségkárosodott személy (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei miatt):
A BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei [M-es kódok]) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy.
Az ezt igazoló és benyújtandó okirat: A szakértői szerv vagy jogelődje által (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) az egészségkárosodás minősítése során kiadott, meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata.
A hatósági nyilvántartásban szereplő gépjárműadatokat az okmányiroda adatszolgáltatás keretén belül az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére bocsátja, amely ez alapján határozatban közli az adó alanyával a fizetendő adó összegét és a fizetés módját.
A gépjárműadót félévente, két egyenlő részben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

A gépjárműadó számlaszáma: 11732105-15337197-08970000

Az eljárás jogi alapjai:
• Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Ügyintézési határidő: Az irat beérkezésétől számított 30 nap, mely legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
 

Kapcsolódó nyomtatványok