Tárgy: A településen megválasztható képviselők számának meghatározása.

2336–13/2010.

Határozat

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt 2010. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján – figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-ának c) pontjában foglaltakra – megállapítom, hogy Dunavecse Város egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható települési képviselők száma: 6 fő.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjénél benyújtott kifogással lehet élni.
A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indoklás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: törvény) 24. §. (2) bekezdése értelmében, a helyi választási iroda vezetője a törvény hatályba lépését követő 30 napon megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. Ugyanezen törvény 24. §. (1) bekezdésére tekintettel a 199/2010. (VI. 18) korm. rendeletben kijelölt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közzétett adatok alapján, Dunavecse város 2010. január 1-jei lakosságszáma – mely az önkormányzati választásoknál figyelembe vehető – 4 122 fő.
A lakosságszámot, valamint a törvény 4. §-ában – mely szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma” a c. pont értelmében „5 000 lakosig 6 fő” –, foglaltakat figyelembe véve megállapítottam, hogy a megválasztható képviselők száma Dunavecse településen: 6 fő.

Hatáskörömet és illetékességemet a 2010. évi L. törvény 24. §. (2) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati lehetőséget a választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény 102. §. (3) bekezdése alapján biztosítottam. A kifogás benyújtásának részleteit a Ve. 77. §. (2) bekezdése tartalmazza.

A határozat közzétételének módja: az Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel és az Önkormányzat honlapján történő nyilvánosságra hozatal.

Dunavecse, 2010. július 8.

Kovács Éva
HVI-vezető